skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Elektros energijos sąnaudų tipininėje lenptjūvėje optimizavimas.

Bradauskas, Algirdas ; Kauno technologijos universitetas.

eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2015. 62 p. Laisvai prieinamas internete.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Elektros energijos sąnaudų tipininėje lenptjūvėje optimizavimas.
 • Antraštė kita kalba: Optimization of electrical power consuption at typical sawmill.
 • Pastabos: --Kauno technologijos universitetas.
 • E. objekto pagrindinio dokumento prieigos teisės: Laisvai prieinamas internete.
 • Publikacijos rūšis: Magistro darbas (ETD_MGR).
 • Mokslo kryptis: Elektros ir elektronikos inžinerija (01T).
 • Autorius(-iai): Bradauskas, Algirdas ; Kauno technologijos universitetas.
 • Laipsnį suteikė: Kauno technologijos universitetas. Automatikos katedra.
 • Publikuota: eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2015.
 • Apimtis: 62 p.
 • Kalba: Lietuvių
 • Temos / reikšminiai žodžiai: tinklo analizatorius ; monitoringo sistema ; parametrų registravimas.
 • Temos / reikšminiai žodžiai [angl.]: analyzers ; system monitoring ; recording parameters.
 • Santrauka: Medienos apdirbimo įmonėje, kaip ir kitose gamybos įmonėse, yra svarbu mažinti energetinių resursų vartojimą. Tiriamojo darbo objektas - medienos apdirbimo lentpjūvė. Pagrindinis energetinis resursas lentpjūvėje yra elektros energija, taigi šio energetinio resurso sąnaudų mažinimas, t.y. optimizavimas, yra ypač aktualus siekiant efektyvesnio medienos apdirbimo įmonės darbo. Darbo tikslai: • tiriamojo objekto ir atskirų įrenginių elektros energijos parametrų registravimas; • darbo režimų, būdingų atskiriems įrenginiams nustatymas; • sukauptų duomenų analizė; • parinkti optimizavimo sprendimus dėl įrenginių darbo režimų gerinimo bei, dėl elektros energijos sąnaudų mažinimo, panaudoti greičiausiai atsiperkančias elektros energijos efektyvinimo priemones, o taip pat nustatyti, kurių efektyvinimo priemonių neverta taikyti dėl ilgo atsiperkamumo. Tyrimai, analizė Siekiant pritaikyti tinkamus optimizavimo sprendimus, reikėjo realizuoti nuolatinį elektros parametrų registravimą. Elektros parametrų registravimui buvo panaudotos kelios matavimo priemonės – nešiojamas tinklo analizatorius, bei sukurta elektros parametrų monitoringo sistema. Atlikus įrenginių darbo ir suvartojamos elektros energijos monitoringą ir atlikus sukauptų duomenų analizę, buvo nustatyti lentpjūvės įrenginiams būdingos savybės: • didelės įrenginių paleidimo srovės; • dažni įrenginių paleidimai bei stabdymai,; • nuolatinis įrenginių darbas, kuomet varikliai nėra apkraunami nominalia galia; • variklių darbas tuščios eigos režimu – dėl to labai didelis reaktyviosios elektros energijos vartojimas bei žemas galios koeficientas; • neefektyvi apšvietimo sistema. Rezultatų apibendrinimas 1. Didelių paleidimo srovių mažinimui viena efektyviausių bei greičiausią atsiperkamumą turinti priemonė yra įrenginio elektros variklio valdymo sistemos tobulinimas, įrenginio paleidimo momentu keičiant variklio apvijų jungimą į žvaigždės jungimą, o įprastame darbe naudojant apvijų jungimą trikampio būdu, kadangi dirbant pastaruoju būdu variklis išvysto didžiausią galią ir sukimo momentą. 2. Nepilnai apkrauto variklio darbo metu bei variklio darbo tuščios eigos režimu išauga reaktyviosios energijos vartojimas - reaktyviosios energijos kompensavimo įrenginių įrengimas. Siekiant didžiausios naudos bei mažiausių sąnaudų, reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginius naudojome tik didžiausiems elektros vartotojams bei varikliams, kurie ilgą laiką dirba tuščios eigos režimu. 3. Sprendiniai modernizuojant tiriamojo objekto apšvietimo sistemą, t.y. keičiant neefektyvius šviestuvus į LED technologijos šviestuvus, leido iki 2 kartų sumažinti apšvietimui reikalingos galios poreikį ir atitinkamai elektros energijos sąnaudas. 4. Dažnio keitiklių panaudojimas variklio valdymui išsprendžia egzistuojančias problemas dėl didelių paleidimo srovių, dėl nepilnai apkrauto ar tuščia eiga dirbančio variklio vartojamos reaktyviosios energijos didelio vartojimo ir mažo galios koeficiento, bei įgalina ženkliai mažinti aktyviosios elektros energijos vartojimą, tačiau dėl procesų technologinių priežasčių ne visiems lentpjūvės įrenginiams galima panaudoti dažnio keitiklius.
 • Santrauka [angl.]: Woodworking plant, like other plants, it is important to reduce the consumption of energy resources. In the thesis - wood sawmill. The main energy resource sawmill is electricity, so the energy costs reduction, ie Optimization is especially important for more efficient wood-working company's work. Tasks: • • the object of study and individual devices electricity parameters recording; • • operating modes specific to individual device settings; • • Analysis of the data collected; • • Identify optimization solutions for facilities improvement and operating modes for reducing electricity consumption, electricity use is likely to pay back for energy efficiency measures, as well as determine which efficiency improvement measures is not worth applying for a long payback. Research and analysis In order to apply appropriate optimization solutions necessary to realize continuous recording of electrical parameters. Electrical parameters for registration included several measuring instruments - portable network analyzer and created electrical parameter monitoring system. After the installation work and electricity consumption monitoring and following an analysis of the data collected was set sawmill equipment characteristics: • high start-up current equipment; • frequent start-up and braking,; • permanent installation work when there is no strain on the motors nominal power; • engine work idle mode -For the very high reactive power consumption and low power factor; • inefficient lighting system. Summary of Results 1. A large starting currents reduction of one of the most effective and quickest return on a machine tool is an electric motor control system, the start-up time of changing the motor winding connection to the star circuit, while routine work using a triangle by the winding circuit, as recent work by the engine develops maximum power and torque. 2. No fully loaded motor is running and the engine idle mode increases the reactive energy consumption - for reactive power compensation equipment installation. For maximum benefits and least cost, reactive power compensation device uses only the largest electricity consumers, as well as engines for a long time working in idle mode. 3. Solutions to modernize the lighting system of the object of study, ie, replacing inefficient lighting fixtures to LED technology lamps enabled up to 2 times to reduce the power needed to light the need for and the electricity costs 4. The use of frequency converters with engine management solves the existing problems due to high start-up currents for fully loaded or empty run by the engine used in the reactive energy of high consumption and low power factor, and it significantly ma-inti active power consumption, but for reasons of technological processes at all sawmills devices can be used to frequency converters.
 • Išteklius: eLABa ETD talpykla
 • eLABa ID: 8665649.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus